GóRA

Informcja dotycz?ca przetwarzania danych

Na podstawie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "Rozporz?dzeniem" informujemy, ?e:

 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsi?biorstwo "GRAPPA" Gra?yna Cicho? z siedzib? w ?odzi, adres: ul.Piekarska 9, 91-314 ?ód?, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej RP, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, pod numerem REGON: 100557290, NIP: 726-104-65-88, zwane dalej "Grappa".
 2. Zbiory i kategorie danych osobowych
  Grappa przetwarza dane osobowe niestanowi?ce szczególnej kategorii danych osobowych, dla trzech rodzajów zbiorów danych:
  1. dane o Pani/Pana pracownikach,
  2. dane o Pani/Pana klientach,
  3. dane o Pani/Pana kontrahentach.
  Grappa przetwarza nast?puj?ce kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne: imi? i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON,
  2. dane adresowe: adres zamieszkania lub adres siedziby, adres,
  3. dane kontaktowe: adres e-mail, telefon.
 3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Pani/Pana dane osobowe mog? by? przetwarzane przez Grappa w nast?puj?cych celach:
  1. przedstawienia ofert, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporz?dzenia,
  2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz?dzenia,
  3. realizacji zawartej umowy lub celu ?wiadczenia us?ug przez Grappa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporz?dzenia,
  4. wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Grappa np. udzielenia odpowiedzi na z?o?one zapytanie lub wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporz?dzenia,
  5. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Grappa lub us?ug ?wiadczonych przez Grappa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz?dzenia,
  6. rozlicze? finansowych, w tym wystawienia dokumentów ksi?gowych (faktur) , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz?dzenia.
 4. Udost?pnienie danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe mog? by? udost?pniane przez Grappa:
  1. podmiotom, którym Grappa powierzy? wykonywanie czynno?ci zwi?zanych z dzia?alno?ci? handlowo-us?ugow?,
  2. biurom informacji gospodarczej, dzia?aj?cym na podstawie ustawy o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  3. s?dów, organów i instytucji na podstawie bezwzgl?dnie obowi?zuj?cych przepisów prawa,
  4. podmiotom trzecim, zwanymi dalej Odbiorcami Danych Osobowych w celu i w zakresie koniecznym do prawid?owego i nale?ytego wykonania zawartej z Grappa umowy. W zwi?zku z tym Pani/Pana dane osobowe mog? by? przekazane Odbiorcom Danych Osobowych na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomi?dzy Grappa a Odbiorcami Danych Osobowych.
 5. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG
  Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie s? przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG mo?e jednak nast?pi?, gdy b?dzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana us?ugi, w tym sytuacji, gdy realizacja us?ugi b?dzie wymaga?a udzia?u Podwykonawców Grappa posiadaj?cych siedziby poza obszarem EOG.
 6. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane przez okres obowi?zywania umowy zawartej z Grappa. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji ksi?gowej b?d? przechowywane przez okres wskazany w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 7. Przys?uguj?ce prawa
  Z zastrze?eniem ogranicze? wynikaj?cych z Rozporz?dzenia i innych przepisów prawa oraz w zwi?zku z przetwarzaniem przez Grappa Pani/Pana danych osobowych, przys?uguje Pani/Panu prawo do:
  1. ??dania dost?pu do tre?ci swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych, a je?eli s? one nieprawid?owe, prawo do ??dania uzupe?nienia niekompletnych danych osobowych,
  3. usuni?cia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych do innego administratora,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpo?redniego, w tym profilowania,
  7. cofni?cia zgody w przypadku, gdy Grappa b?dzie przetwarza? Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgod?, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, (je?eli okre?lenie okresu jest niemo?liwe, przys?uguje Pani/Panu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
  9. wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, ?e przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporz?dzenia.
 8. Prawo do bycia zapomnianym
  Prawo do ??dania niezw?ocznego usuni?cia danych osobowych wyst?puje w przypadkach, gdy:
  1. dane osobowe nie s? ju? niezb?dne do celów, w których zosta?y zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zosta?a wycofana,
  3. zg?oszony zosta? sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
  4. zg?oszony zosta? sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez Grappa lub przez stron? trzeci? prawnie uzasadnionym interesie, chyba ?e istniej? wa?ne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, nadrz?dne wobec Pa?stwa interesów, praw i wolno?ci lub istniej? podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?.
 9. ?ród?o pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny ni? od osoby, której dane dotycz?. Pani/Pana dane osobowe mog? pochodzi? od mocodawcy w przypadku udzielonego pe?nomocnictwa, pracodawcy, innego przedsi?biorcy, osoby Pani/Panu znanej oraz ze ?róde? powszechnie dost?pnych, w szczególno?ci z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru S?dowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej (CEIDG), REGON.
 10. Wymóg podania danych
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb?dne w celu okre?lonym w pkt 4 powy?ej, dla:
  1. zawarcia i wykonania umowy zawartej z Grappa, a konsekwencj? niepodania Pani/Pana danych osobowych skutkowa? b?dzie brakiem mo?liwo?ci zawarcia i wykonania umowy zawartej z Grappa,
  2. ?wiadczenia us?ug przez Grappa, a konsekwencj? niepodania Pani/Pana danych osobowych skutkowa? b?dzie brakiem mo?liwo?ci ?wiadczenia us?ug przez Grappa,
  3. przes?anie zapytania lub wniosku, a konsekwencj? niepodania Pani/Pana danych osobowych skutkowa? b?dzie brakiem mo?liwo?ci udzielenia odpowiedzi na z?o?one zapytanie lub wniosek,
  4. otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Grappa lub us?ug ?wiadczonych przez Grappa, a konsekwencj? niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak mo?liwo?ci otrzymywana informowanie o nowych ofertach i promocjach lub marketingu produktów lub us?ug.
 11. Profilowanie
  Pani/Pana dane osobowe b?d? przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencj? czego b?dzie mo?liwo?? przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów oferowanych przez Grappa lub us?ug ?wiadczonych przez Grappa.

Kontakt z nami

GRAPPA
ul. Stalowa 25
91-859 ŁÓDŹ

NIP 726-104-65-88
Regon 100557290